Artikel 1 – Herroepingsrecht voor de Consument

 1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 2 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Gebruiker. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 3. Voor zover van toepassing retourneert de Klant het eventueel ontvangene aan de Gebruiker conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke instructies. De Klant draagt daarvoor geen rechtstreekse kosten.
 4. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 5. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien:
  • de Gebruiker, de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  • de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

Artikel 3 - Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping door de Consument

 1. Als de Gebruiker de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Gebruiker vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
 3. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant die consument is heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde heeft ingestemd met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

Artikel 4 - Uitsluiting herroepingsrecht van de Consument

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zover de Gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Na volledige uitvoering van de Overeenkomst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  • de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de Gebruiker de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

 • -  Aan: [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • -  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*
 • -  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
 • -  [Naam consumenten(en)] 
 • -  [Adres consument(en)] 
 • -  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen