Algemene voorwaarden van Vignetoostenrijk.be

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities


In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Vignetoostenrijk.be;
Dienst
een dienst die op de Website aangeboden wordt door Vignetoostenrijk.be
Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
Klant
de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
be
de vennootschap onder firma Vignetoostenrijk.be, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 CH) Amersfoort aan Arnhemseweg 2-III;
Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Vignetoostenrijk.be die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Vignetoostenrijk.be koopt;
Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door Vignetoostenrijk.be
Privacy Statement
de privacyverklaring van Vignetoostenrijk.be, die te vinden is op de Website;
Website
de website van Vignetoostenrijk.be, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;


Artikel 2.          Toepasselijkheid


De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vignetoostenrijk.be op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
be kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.
Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Vignetoostenrijk.be wijst deze uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst


De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Vignetoostenrijk.be nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
be is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.


Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website


be garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Vignetoostenrijk.be voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Vignetoostenrijk.be daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
be behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

 

Artikel 5.          Prijs en betaling


De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
Als de Klant niet tijdig betaalt of Vignetoostenrijk.be niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Vignetoostenrijk.be een nadere aanmaning stuurt.
Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Vignetoostenrijk.be gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)


Artikel 6.          Levering


Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.


Artikel 7.          Privacy


Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Vignetoostenrijk.be verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Vignetoostenrijk.be en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.


Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 

De wettelijke afkoelingsperiode voor online aankopen geldt niet bij een dienst waarbij de ondernemer, in dit geval Vignetoostenrijk.be met instemming van de consument is begonnen voor de afkoelingsperiode is verstreken. Vignetoostenrijk.be begint direct na ontvangst van uw bestelling met het bestellen van uw vignet. Ook wordt direct gestart met voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag van een vignet wordt specifiek voor u verwerkt op de door u gewenste datum. Hiermee vallen deze producten onder artikel 6:230p BW.


Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Vignetoostenrijk.be verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Vignetoostenrijk.be. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
Klant is zich bewust van het feit dat, indien er een fysiek vignet wordt besteld, het recht op herroeping vervalt op het moment dat het vignet aan de post is overgedragen.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
Ingeval van ontbinding zal Vignetoostenrijk.be het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Vignetoostenrijk.be is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Vignetoostenrijk.be terugbetaald.
be kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is.
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d. die snel kunnen bederven of verouderen;e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;f. voor losse kranten en tijdschriften;g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar info@vignetoostenrijk.be. Vignetoostenrijk.be zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit


Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Vignetoostenrijk.be kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Vignetoostenrijk.be het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Vignetoostenrijk.be gevergd kan worden, zal Vignetoostenrijk.be het Product vervangen.
Indien Vignetoostenrijk.be niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Vignetoostenrijk.be zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.


Artikel 10.          Aansprakelijkheid


be is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
Voor zover Vignetoostenrijk.be aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.


Artikel 11.          Diversen


Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Vignetoostenrijk.be is volledig eigendom van Moonshots Online Marketing

KVK: 59647744

BTW: NL853587061B01

0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen