Algemene Voorwaarden Vignetoostenrijk.be

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden wel de volgende gedefinieerde begrippen gebruikt:

 

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2. Gebruiker: de ondernemer die zich van deze Algemene Voorwaarden bedient in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst met een Klant.

 

3. Klant: degene die een Overeenkomst met de Gebruiker sluit of heeft gesloten.

 

4. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 

5. Dienst: een of de dienst die op de Website van de Gebruiker (Vignetoostenrijk.be) wordt aangeboden.

 

6. Servicekosten: Het door de Klant aan de Gebruiker verschuldigde bedrag (inclusief BTW) voor een door de Gebruiker, voor een ten behoeve van de Klant te verrichten Dienst.

 

7. Overeenkomst: deze overeenkomst van lastgeving op afstand waarbij de Klant last en volmacht aan de Gebruiker geeft voor in naam en voor rekening van de Klant een Digitaal Snelweg Vignet te verwerven bij Asfinag en dit digitaal af te (doen) leveren bij de Klant.

 

8. Asfinag: dit is de gedeponeerde in het dagelijks spraakgebruik gangbare aanduiding voor de Oostenrijkse Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Asfinag, die onder meer belast is met het heffen en innen van tol voor het gebruik van bepaalde wegen in Oostenrijk.

 

9. Vignet: dit is de aanduiding voor een bewijsmiddel dat digitaal (“Digitaal Vignet”) of als plakker (“Plakvignet”) is uitgegeven door Asfinag om gedurende een bepaalde periode voor een bepaald op kenteken gesteld voertuig te dienen als bewijs van betaling van tol voor dat geïndividualiseerde voertuig.

 

10. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de Klant die consument is, gebruik kan maken van zijn recht tot herroeping.

 

11. Herroeping: het binnen de Bedenktijd door de Klant die consument is schriftelijk uitoefenen van het wettelijk recht, om af te zien van een overeenkomst op afstand. Het modelformulier voor herroeping is als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden opgenomen.

 

12. Dag: kalenderdag.

 

13. Privacy Verklaring: de privacyverklaring - als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming - van de Gebruiker (Vignetoostenrijk.be), die op de Website van de Gebruiker is gepubliceerd;

 

 

 

Artikel 2 – Gegevens van de Gebruiker

 

Maut & Vignette B.V. handelend onder meer onder de naam: Vignetoostenrijk.be

Utrechtseweg 1-G,

3811 NA  Amersfoort,

Nederland

 

Telefoonnummer:
0032 (0) 28080190

Bereikbaar: 7 dagen per week van 09:30 uur tot 17.30 uur

E-mail: info@Vignetoostenrijk.be

 

KvK-nummer: 85804363

BTW: NL863747814B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Terzake de aangeboden mogelijkheid van  elektronisch betalen, zal de Gebruiker passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De Gebruiker zal uiterlijk bij levering van de Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Klant met vragen, verzoeken of klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • de informatie over eventuele garanties en bestaande service na levering van de Dienst;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • Het modelformulier voor herroeping ten behoeve van de Consument.

Artikel 5 – Herroepingsrecht voor de Consument

 1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Gebruiker. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 3. Voor zover van toepassing retourneert de Klant het eventueel ontvangene aan de Gebruiker conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke instructies. De Klant draagt daarvoor geen rechtstreekse kosten.
 4. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 5. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien:
  • de Gebruiker, de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  • de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping door de Consument

 1. Als de Gebruiker de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Gebruiker vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
 3. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant die consument is heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde heeft ingestemd met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

 

 

 

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht van de Consument

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zover de Gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Na volledige uitvoering van de Overeenkomst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  • de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de Gebruiker de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 9 - De prijs

De in het aanbod van een Dienst genoemde prijzen zijn inclusief eventuele btw.

Artikel 10 - Nakoming Overeenkomst

De Gebruiker staat er voor in dat de door hem na te komen verbintenissen voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Gebruiker zal de Overeenkomst binnen de vooraf aangegeven termijn en bij gebreke daarvan, met bekwame spoed, uitvoeren.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst dienen de door de Klant verschuldigde bedragen direct met het aangaan van de Overeenkomst te worden voldaan.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gebruiker te melden.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De Gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gebruiker. 
 3. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 14 - Geschillen

De overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de Consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wetgeving in dat EU-land hem betere bescherming biedt, dan zal de Gebruiker deze rechten toepassen.

 

 

 

De Aanschaf van een Digitaal Vignet door de Klant

 

1. Voor het faciliteren van de aanschaf van een Digitaal Vignet sluit de Klant een Overeenkomst met de Gebruiker. Op (de totstandkoming van) die Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Gebruiker van toepassing. In de Algemene Voorwaarden zijn ook begrippen gedefinieerd.

 

2. De Klant volgt voor het aanschaffen van het Digitaal Vignet stap voor stap het elektronische bestelformulier dat de Gebruiker daarvoor op deze website aanbiedt. Na gereedkomen maakt de Klant ter afsluiting van die bestelling gebruik van de voorziene elektronische indiening van dat ingevulde bestelformulier.

 

3. De Klant geeft in het elektronische bestelformulier de verplicht in te vullen gegevens (zoals b.v. naam, woonplaats en postcode, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kenteken van de auto) correct op.

 

4. De Klant kiest de soort Digitaal Vignet en de geldigheidsduur van het Digitaal Vignet dat de Klant wil aanschaffen.

5.1 De Klant kiest of de Klant voor het aanschaffen van het door de Klant geselecteerde Digitaal Vignet als ondernemer of als consument moet worden aangemerkt.

5.2 Kiest de Klant ervoor om als ondernemer te worden aangemerkt, dan kan de Klant de geldigheid van het Digitaal Vignet meteen laten ingaan. Er is dan geen wachttijd voor ingang van de geldigheid. De levering van het Digitaal Vignet geschiedt meteen.

5.3 Kiest de Klant ervoor om als consument te worden aangemerkt, dan houdt de Klant rekening met de verplichte wachtperiode. Het Digitaal Vignet kan dan pas 18 dagen na het aanschaffen worden gebruikt. Voor afloop van die wachttijd is het Digitaal Vignet nog niet geldig. Tevens kan de aflevering van het Digitaal Vignet vertraagd, dus niet meteen, plaatsvinden.

5.4 Als de Klant ervoor kiest om als ondernemer te worden aangemerkt, dan geeft de Klant daarmee ook uitdrukkelijk de mogelijkheid van Herroeping binnen de Bedenktijd van 14 dagen op. De Klant doet dan afstand van het recht op Herroeping binnen de Bedenktijd, dat een consument heeft.

5.5 Als de Klant toch blijkt een Consument te zijn zal de Gebruiker het recht van Herroeping van die Klant - ook ten opzichte van derden - altijd respecteren en honoreren. Dat is ook het geval als de Klant per vergissing heeft aangegeven, dat de Klant niet als Consument moet worden aangemerkt. 

5.6 Na voltooiing van het hiervoor beschreven bestelproces en ontvangst van betaling van de kosten van het bestelde Digitaal Vignet en de Servicekosten, bestelt de Gebruiker meteen elektronisch het Digitaal Vignet voor de Klant bij Asfinag, de met de uitgifte belaste autoriteit. Dat gebeurt in naam en voor rekening van de Klant. Het Digitaal Vignet wordt aangemaakt en afgeroepen voor levering rechtsreeks aan de Klant.

Als de Klant ervoor heeft gekozen om als Consument te worden aangemerkt, kan de levering rechtstreeks aan de Klant daardoor vertraagd verlopen.

6.2 Met de levering door middel van elektronische beschikbaarstelling van het Digitaal Vignet aan de Klant heeft de Gebruiker aan zijn verplichting tegenover de Klant voldaan.

Die beschikbaarstelling gebeurt door Asfinag, doordat Asfinag het recht, dat aan het door de Klant voor het Digitaal Vignet opgegeven kenteken is verbonden, toekent en registreert in haar systemen.

 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• - Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

• - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de

verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

• - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

• - [Naam consumenten(en)]

• - [Adres consument(en)]

• - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen